1.

Pomiary

 • Natężenie ruchu 
 • Prędkość chwilowa i odcinkowa
 • Pakiet pomiarów
 • Kampanie pomiarowe

Opracowanie wyników

 • Raporty dynamiczne
 • Raporty opisowe
 • Wizualizacja w tabeli, na wykresach i mapach
 • Dostęp do wyników online

2.

3.

Zarządzanie

 • Nadzór nad pomiarami
 • Aplikacje stacjonarne i mobilne
 • Kontrole terenowe
 • Pomiary kalibracyjne

Pomiary i badania

 • natężenie ruchu  wraz ze strukturą rodzajową i kierunkową
 • prędkość chwilowa i odcinkowa  – w tym wszelkie wskaźniki związane z prędkością takie jak przekraczanie prędkości, odstępy niebezpieczne
 • tor jazdy i profil prędkości   szczególnie przydatne w analizach brd, np. badających efektywność planowanych rozwiązań
 • zachowania uczestników ruchu – np. analiza przestrzegania przepisów, zagrożenia wypadkiem, przyczyn zdarzeń drogowych
 • pomiar przed i po – analizy porównawcze jednoznacznie określają skuteczność zmian

Sprzęt pomiarowy

 • mobilny zestaw umożliwiający rejestrację parametrów ruchu oraz wizji przekroju pomiarowego
 • duży zasięg pozwala na prowadzenie pomiarów na wielopasmowych jezdniach w obu kierunkach ruchu jednocześnie
 • wyposażony we własne zasilanie elektryczne
 • bezinwazyjna instalacja bez jakiejkolwiek ingerencji w infrastrukturę
 • przesyłanie danych w czasie rzeczywistym umożliwia natychmiastową ich weryfikację

Oferta

 • pomiary klasyczne  –  dostarczają podstawowe informacje o ruchu drogowym, wyniki wykorzystywane są do planowania budowy i utrzymania sieci dróg, a także analiz środowiskowych, ekonomicznych i społecznych)
 • pomiary dedykowane –  metodologia opracowywana na zamówienie uwarunkowana powodem wykonania pomiarów
 • pakiet pomiarów – abonament na wykonanie pomiarów realizowanych zgodnie z bieżącymi potrzebami klienta
 • kampanie pomiarowe – kompleksowo projektujemy realizowane na szerszą skalę kampanie pomiarowe

Raporty dynamiczne

 • aktualność danych możliwość szybkiego prześledzenia wyników pomiarów, wykonania analiz porównawczych oraz obliczenia aktualnych wskaźników
 • forma graficzna  – dopracowana forma graficzna umożliwia łatwa interpretacje wyników
 • zróżnicowana wizualizacja danych   tabele, wykresy, mapy

Raporty opisowe

 • interpretacja wyników   profesjonalne raporty przydatne w komunikacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • zalecenia (nasi inżynierowie przy współpracy z analitykami danych i audytorami brd opracowują dedykowane zalecenia

Oferta

 • wizualizacja wyników pomiarów  – również dane z pomiarów pochodzące z zewnątrz organizacji, przygotowujemy kompleksową analizę danych
 • dostęp do wyników online – udostępniamy dedykowane platformy do wymiany danych i prezentacji wyników 
 • pojedyncze raporty dynamiczne (na zamówienie)

Nadzór nad pomiarami

 • pomiary na całych sieciach dróg  – koordynacja pracy podmiotów
 • software – dedykowane narzędzia i platformy internetowe do zarządzania pomiarami VERA 
 • weryfikacja poprawności i jakości danych – stosowanie sprawdzonych metod weryfikacji i kontroli danych przez wykwalifikowaną kadrę inżynierską przy użyciu dedykowanych narzędzi
 • kontrole terenowe  nadzór nad realizacją pomiarów w terenie,
  kontrola infrastruktury pomiarowej
 • obsługa istniejącej infrastruktury pomiarowej – zbieranie i przetwarzanie danych z istniejących liczników ruchu
 • pomiary sprawdzające  kalibracja istniejących liczników
 • wsparcie zbierania danych – automatyzacja procesu pozyskania danych źródłowych)

FAQ

Wyniki pomiarów są prezentowane w zestawieniach tabelarycznych oraz na wykresach. Zazwyczaj klient otrzymuje zestaw raportów z wynikami w postaci pdf-ów z  każdego punktu pomiarowego. Raporty dynamiczne pozwalaj na samodzielnie definiowanie zawartości raportów (zbiorczych oraz indywidulanych) z przeprowadzonych pomiarów za pomocą wygodnych do zastosowania filtrów. W ten sposób można generować dowolne zestawienia wyników w kilka sekund, porównywać za sobą dane aktualne i historyczne. Dzięki raportom dynamicznym zamawiający ma wygodny i nieograniczony dostęp do wszystkich wyników.

Nasz system jest na tyle elastyczne że możemy dowolnie definiować rodzaje raportów dynamicznych zarówno pod względem ich treści jak i samej wizualizacji. Rodzaje widoków (typ wykresu czy tabeli oraz mapę) dobierają nasi analitycy, wybierając najodpowiedniejszy sposób prezentacji danych pomiarowych. To jakie dane można prezentować w raportach dynamicznych zależy od rodzaju pomiarów. Raporty dynamiczne umożliwią dostęp do wszystkich danych pomiarowych, a nasi inżynierowie wraz z analitykami danych dbają o możliwe najszersze wykorzystanie zebranych danych umożliwiając wizualizację

Możemy  zwizualizować wszystkie wskaźniki możliwe do obliczenia na podstawie dostępnych danych. Przykładowo mogą to być:

Karta punktu – trend rozwoju ruchu, wahania ruchu, tygodniowe wahania ruchu, rozkład dobowy, struktura rodzajowa, prędkości średnie,

Wahania ruchu – dobowe,  tygodniowe ruch w poszczególnych dni tygodnia,

Średni dobowy ruch roczny – w poszczególnych latach, dla pojazdów lekkich i ciężkich, zmiana SDRR rok do roku,

Średni dobowy ruch miesięczny – zmiana SDRm rok do roku, dla pojazdów lekkich i ciężkich

Rozkład ruchu – rozkład natężenia w roku, wartość dobowego ruchu, grupy dni charakterystycznych w zależności od kierunku, rozkłady ruchu w zależności od kierunku

Struktura rodzajowa – klasyfikacja rodzajowa, udział pojazdów ciężkich, udział poszczególnych kategorii pojazdów

Pomiar sprawdzający – różnica względna natężenia, różnica natężenia w podziale na kierunki, natężenia ruchu w podziale na kierunku dla pojazdów lekkich i ciężkich, 

Godziny szczytowe – % udział poszczególnych godzin szczytowych , % udział dnia tygodnia w godzinach szczytowych, godziny szczytowe w zależności od kierunków, % udział miesiąca w godzinach szczytowych, udział godziny szczytowej w SDRR, nierównomierność kierunkowa,

Analiza prędkości – średnia prędkość w godzinie, % udział przekroczeń prędkości, , udział i liczba przekroczeń prędkości w poszczególnych przedziałach,  udział ruchu swobodnego

Specjalizujemy się w pomiarach natężenia ruch oraz prędkości chwilowej pojazdów. Pomiary możemy wykonywać zarówno na w przekrojach dróg i ulic, jak również na przejazdach kolejowych i skrzyżowaniach.

Są to pomiary skierowane na rozwiązanie jakiegoś problemu, potwierdzenia skuteczności podjętej decyzji, wytypowania najlepszego rozwiązania. Każdorazowo opracowujemy metodologię badań wykorzystując nasze doświadczenie i wiedzę z zakresu inżynierii drogowej. Do pomiarów i badań dedykowanych zaliczamy min:

– pomiary związane z zabiegami utrzymaniowymi i bieżącymi remontami nawierzchni – ukierunkowane na określenie natężenia ruchu i udziału ruchu pojazdów ciężkich w celu doboru konstrukcji lub wzmocnienia nawierzchni

–  pomiary związane z pracami budowalnymi – wspierające skuteczne prowadzenia inwestycji z punktu widzenia lokalnego zarządzania ruchem,

– wytypowanie lokalizacji do zastosowania rozwiązania – badania przekrojowe umożliwiające porównanie wielu lokalizacji przy wykorzystaniu zagregowanych wskaźników ruchu, pozwalają na wybór właściwego miejsca do wdrożenia planowanych rozwiązań z zakresu inżynierii ruchu lub bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– pomiary wspomagające ocenę stanu bezpieczeństwa – dające rzeczywisty obraz aktualnej sytuacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem respektowania ograniczeń prędkości w audytowanej lokalizacji

– pomiaru oceniające skuteczność zastosowania rozwiązań z zakresu brd – monitorowanie zachowań uczestników ruchu drogowego, prowadzone w trybie przed i po realizacji inwestycji,

– pomiary wskazujące na najlepsze rozwiązanie – pomiary porównawcze wspomagające proces decyzyjny w zakresie wyboru optymalnego lub najskuteczniejszego rozwiązania inżynierskiego

– testowanie nowych rozwiązań – pomiary pozwalające na wiarygodną ocenę zastosowanych przez zarządcę rozwiązań,

– identyfikacja i redukcja problemów – badania problemowe wspomagające zarządców w realizacji zadań statutowych, dostarczają niezbędnych informacji do podjęcia właściwych decyzji.

W przypadku gdy zamawiający jest jednocześnie zarządcą drogi nie musi spełniać żadnych warunków. Nasz mobilny sprzęt pomiarowy nie wymaga ingerencji w infrastrukturę ani podłączenia do sieci elektrycznej. Nie jest więc konieczne prowadzenie uzgodnień z dostawcą energii elektrycznej. W przypadku gdy zlecający pomiar nie jest właścicielem drogi, konieczne jest poinformowanie właściwego zarządcy o prowadzonych pomiarach i konieczności wejścia w pas drogowy. Instalacja urządzeń pomiarowych odbywa się w krótkim czasie i jest prowadzona poza jezdnią, wobec czego nie ma konieczności wdrażania tymczasowej organizacji ruchu.

Tak, wykonujemy zarówno  pomiary z wykorzystaniem dedykowanych urządzeń pomiarowych jak również pomiary wideo. Wykorzystujemy do tego sprawdzone urządzenia pozwalające na rejestrację ruchu pojazdów. Stosowane kamery umożliwiają uzyskanie wysokiej niezawodności oraz jakości obrazu niezależnie od warunków oświetleniowych i atmosferycznych. Parametry techniczne rejestrowanego obrazu dopasowane są zawsze do wymagań klienta i realizowanego zlecenia.

Informacja o prędkościach potoku pojazdów, natężeniu i strukturze ruchu często jest niewystarczająca. Często dopiero korelacja tych wskaźników z torem ruchu pojazdów pozwala na uzyskanie  niezbędnych informacji. Określenie położenia pojazdu na jezdni w kolejnych przekrojach odcinka pomiarowego dostarcza wielu cennych danych. Pozwala m. in. sprawdzenie respektowania przez kierujących oznakowania poziomego oraz oceny zachowania kierujących w specyficznych lokalizacjach na drodze.

Prędkość chwilowa pojazdu odnosi się wyłącznie do wskazanego przekroju pomiarowego. Aby uzyskać pełen obraz sytuacji dotyczący zmiany prędkości pojazdu na krótkim odcinku pomiarowym konieczne jest sporządzenie profilu prędkości. Dzięki określeniu prędkości w kolejnych punktach odcinka badawczego lub przedziałach czasu otrzymuje się obraz wiarygodny obraz sytuacji ruchowej w rejonie przejścia dla pieszych, skrzyżowania, progu zwalniającego, przejazdu kolejowego, itp.

W kampaniach pomiarowych niezbędny jest system internetowy do zarządzania pomiarami. Składa się on z aplikacji stacjonarnej do zarządzania pomiarami (VERA) oraz aplikacji mobilnych do przeprowadzania kontroli terenowych.

Pakiet pomiarów obejmuje czasową umowę na przeprowadzenie badania prędkości chwilowej pojazdów i natężenia ruchu wraz ze strukturą rodzajową w zależności od rodzaju i ilości przekrojów pomiarowych. To zamawiający decyduje kiedy i w jakiej lokalizacji zostaną przeprowadzone pomiary.

Najlepszą metodą na sprawdzenie zasadność danego rozwiązania jest wykonie badania przed i po jego zastosowaniu. Potrafimy wytypować reprezentatywne  przekroje pomiarowe i tak przeprowadzić badanie uzyskując rzetelne wyniki. 

Badamy zachowanie kierowców, pieszych czy rowerzystów, w szczególności:

– respektowanie przepisów ruchu drogowego przez kierowców i pieszych

– wzajemne relacje pomiędzy uczestnikami ruchu (m. in. wtargnięcie przez pieszego na jezdnie, ostre hamowanie),

– prędkość uczestników ruchu (min. Czas przejścia przez pasy, prędkość pojazdów)

– stwarzanie sytuacji niebezpiecznych i wykroczenia (np. korzystanie z telefonu przez przechodnia)

Analizujemy profil uczestnika ruchu (min. wiek, płeć) oraz czynniki od niego niezależne (min. lokalizacja, oznakowanie pionowe i poziome, gęstość zabudowy, kategoria drogi czy oświetlanie) aby móc właściwe zinterpretować wyniki i postawić trafne tezy.

Surowe dane pochodzące bezpośrednio z plików źródłowych nie zawsze stanowią miarodajny obraz sytuacji ruchowej w wybranym przekroju pomiarowym. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu wypracowaliśmy skuteczne metody weryfikacji i kontroli danych stosowane z powodzeniem przez naszych wykwalifikowanych analityków. Potrafimy zidentyfikować czynniki oddziaływujące na zarejestrowane dane i ocenić ich wpływ na uzyskane wyniki pomiaru. Dane oznaczamy odpowiednimi statusami określając ich przydatność do dalszych analiz. Dzięki takiemu podejściu zapewniamy dużą wiarygodność danych oraz transparentność wyników.

Nasze działania skierowane są do wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat sytuacji ruchowej we wskazanym przekroju pomiarowym, a w szczególności:

– do zarządców dróg,

– do ośrodków badawczych,

– do jednostek samorządu terytorialnego,

– do firm budowlanych,

– do innych podmiotów komercyjnych.

Pomiary sprawdzające dotyczą stałej infrastruktury pomiarowej działającej w trybie ciągłym. W celu potwierdzania niezawodności licznika pomiarowego wykonuje się pomiar sprawdzający wykorzystując inną metodę pomiarową. W ramach tego pomiaru określana jest poprawność i dokładność danych rejestrowanych przez urządzenie poddawane sprawdzeniu. Podsumowaniem pomiaru sprawdzającego jest report.

W przypadku stałej infrastruktury pomiarowej i przenośnych liczników pomiarowych konieczne jest wykonywanie cyklicznych pomiarów kalibracyjnych. Liczniki ruchu drogowego, jak każde inne urządzenia pomiarowe, podlegają wymogowi kalibracji. Pomiar kalibracyjny umożliwia dostrojenie parametrów technicznych urządzenia tak, aby rejestrowane przez niego dane były jak najbardziej dokładne.

Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów, zadzwoń do nas lub napisz e-mail. Chętnie z Tobą porozmawiamy i przedstawimy ofertę dopasowaną do Twojej organizacji!

Porozmawiaj z naszymi ekspertami

Emil Łopata
eWypadki
Emil Łopata
Jan Zieliński
eWypadki – VERA – OnKo3
Jan Zieliński
Mateusz Kobryński
VERA – eWypadki
Mateusz Kobryński
Paweł Tutka
GPR – SCPR – SPF
Paweł Tutka